woensdag, juni 19, 2024

Privacybeleid Streekomroep Eemland1

Eemland1 gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar interactieve
diensten. Daarbij houdt Eemland1 zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid geldt voor de website www.eemland1.nl

Eemland1 vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de
continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van
de diensten van het tv-, radio-, en internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van
gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van
gegevens die Eemland1 verzameld zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan
Eemland1 haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt
Eemland1 gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op
de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en
zijn enkel bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken.

Wij verzamelen, analyseren en combineren ook persoonsgegevens uit onze websites en apps
om u, als u dat wilt en indien mogelijk, een gepersonaliseerd media-aanbod te kunnen bieden.
Deze gegevens gebruiken we om een profiel aan te maken gekoppeld aan een unieke
identificatiecode. Als u hiervoor specifiek toestemming geeft in de browser of applicatie
zullen we ook uw locatie bepalen op basis van bijvoorbeeld het gps-signaal van uw mobiele
apparaat en deze informatie toevoegen aan het profiel. Het doel hiervan is om ons media-
aanbod beter op uw (mogelijke) interesses te laten aansluiten. Deze informatie wordt niet
gedeeld met derden en de gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Heeft u bezwaren tegen het feit dat Eemland1 gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik
maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw
rechten vindt u verderop in deze pagina.

Verwerken van persoonsgegevens

Eemland1 verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en
de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden
beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn
verzameld. Eemland1 deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke
toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is een van onderstaande situaties:

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms
  nodig voor de dienstverlening van Eemland1, bijvoorbeeld wanneer een leverancier
  bepaalde taken voor Eemland1 uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge
  overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms
  (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het
  opsporen van strafbare feiten.
 3. Toestemming. In sommige gevallen vragen wij u als gebruiker van de diensten van
  Eemland1 uitdrukkelijk vooraf toestemming voor het verzamelen en verwerken van
  persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt Eemland1

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon.
Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s zijn
persoonsgegevens. Bij Eemland1 hanteren wij zes categorieën van persoonsgegevens,
afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De zes categorieën zijn als volgt:

 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
 2. Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft)
 3. Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten);
 4. Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
 5. Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
 6. Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).

Persoonsgegevens via Sociale Media

Eemland1 heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.
Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de
nieuwsvoorziening. Bij de berichten die wij posten, kunt u reacties of ‘likes’ plaatsen.
Eemland1 gebruikt deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van
Eemland1 te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier
verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Uw rechten

Onder de AVG zijn uw rechten in hoge mate gewaarborgd. Wilt u gebruik maken van uw
rechten dan helpen wij u hierbij. Uw verzoek kunt u mailen naar het e-mailadres:
bestuur@eemland1.nl Wij pogen u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na
een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van Eemland1 en
zullen eventuele wijzigingen in de gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u
gebruik maken van de volgende rechten:

 1. Recht op inzage (Artikel 15 AVG). U heeft het recht inzage te vragen in de
  gegevens die Eemland1 van u verwerkt. In een dergelijk verzoek kunnen wij u
  vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij
  verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of
  archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij bij een dergelijk verzoek
  waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces
  geautomatiseerd is. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht
  indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 AVG). U heeft het recht om
  persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. Eemland1 poogt altijd te zorgen
  voor correcte en volledige persoonsgegevens. Mocht Eemland1 de onjuiste of
  onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Eemland1 dit aan hen
  doorgeven.
 3. Recht op vergetelheid (Artikel 17 AVG). U heeft het recht Eemland1 te verzoeken om
  uw gegevens te wissen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende
  situaties is het recht van toepassing:
  1. Eemland1 heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  2. U wil uw uitdrukkelijke toestemming intrekken, die u op een eerder tijdstip aan Eemland1 heeft verleend.
  3. U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eemland1. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar wat inhoudt dat uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie.
  4. De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Eemland1 geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  5. De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze ‘bepaalde’ tijd is Eemland1 verplicht uw gegevens te wissen.
  6. U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld, bijvoorbeeld via de website of app van Eemland1.
 4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
  1. De gegevens zijn mogelijk onjuist.
  2. De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Eemland1 geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  3. Eemland1 heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  4. U maakt bezwaar.

Mocht Eemland1 de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal
Eemland1 dit aan hen doorgeven.

 1. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het
  recht om Eemland1 te verzoeken een ‘menselijke blik’ te werpen op een
  geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in
  bezwaar te gaan.
 2. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20 AVG). U heeft het recht om de gegevens die
  wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare
  dienstverlener. Ook kunt u aan Eemland1 vragen om de gegevens direct te delen met
  de andere organisatie.
 3. Recht van bezwaar (Artikel 21 AVG). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen
  de verwerking van uw persoonsgegevens door Eemland1. U kunt van dit recht gebruik
  maken indien Eemland1 dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op
  grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van
  bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. Eemland1 stelt in dit geval ten tijde
  van het onderzoek een procedure van Beperking van de Verwerking.

Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken
van de voorbeeldbrieven zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze
brieven zijn hier te vinden.

Eemland1 behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het privacy beleid.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand Privacy
Statement kunt u deze mailen naar: bestuur@eemland1.nl.

Bunschoten: mei 2024.