Kerkenvisie voor behoud religieus erfgoed

0
182

De gemeente Baarn is trots op haar monumenten historie. De gemeente wil met een
kerkenvisie zorgen dat het erfgoed niet verloren gaat door leegstand of sloop als dat
voorkomen kan worden. Kerkelijke gebouwen zijn door de eeuwen heen landschappelijke
herkenningspunten. Deze monumentale gebouwen werden onderhouden door de
plaatselijke geloofsgemeenschap. De kerken en kloosters in Baarn waren daar geen
uitzondering op. Voor veel inwoners is bijvoorbeeld de kerk op de Brink een onmisbaar
onderdeel van ons dorp.
Ontkerkelijking zorgt voor leegstand of andere bestemming
Veel kerken en kloosters hebben de afgelopen jaren hun oorspronkelijke functie verloren
en steeds minder mensen bezoeken een kerk. Dat geldt ook voor de kerken in Baarn. In de
gemeente zijn dertien kerkgebouwen, drie daarvan hebben inmiddels een andere
bestemming. Voor kerkgenootschappen is het soms moeilijk om hun gebouwen in stand te
houden, wat tot leegstand kan leiden. Als partijen tijdig met elkaar in gesprek gaan en
samen een duurzaam toekomstperspectief ontwikkelen, kan leegstand van het pand
voorkomen worden.
Opstellen visie met erfgoedadviesbureau en belanghebbenden
De Gemeente Baarn gaat aan de slag met het opstellen van een kerkenvisie. Samen met
erfgoedadviesbureau The Missing Link wordt het religieus erfgoed in de gemeente in kaart
gebracht. Daarnaast wordt samen met belanghebbenden een toekomstvisie voor de kerken
opgesteld.
Wensen en behoeften op elkaar afstemmen
Voorafgaand aan het opstellen van de visie worden de wensen en behoeften van de
kerkeigenaren geïnventariseerd. Er wordt informatie verzameld over de betekenis,
bouwhistorie en cultuurhistorische waarde van de kerkgebouwen. Onder leiding van het
adviesbureau komen er gesprekken met kerkeigenaren, geloofsgemeenschappen en
erfgoedorganisaties over problemen en wensen voor de toekomst. De uitkomsten daarvan
zijn dan weer de basis voor een visie over het religieus erfgoed van de gemeente Baarn.
Deze visie kan vervolgens weer als inspiratie dienen en ook een leidraad zijn voor
ontwikkelingen in de toekomst.
Het hele proces van de kerkenvisie zal vermoedelijk eind van dit jaar worden afgerond.