‘MAAK VAN 80KM-WEGEN 60KM-WEGEN’

0
438

Veilig Verkeer Nederland is van mening dat 80km/uur wegen die niet aan de inrichtingseisen voldoen moeten worden teruggebracht naar 60km/uur- wegen. Op 60- en 80km/uur-wegen waarvoor provincies als wegbeheerder verantwoordelijk zijn, vindt in Nederland jaarlijks 41% van de dodelijke verkeersongevallen plaats. Snelheid speelt een belangrijke rol bij ongevallen en dat geldt zeker ook voor deze wegen: 60- en 80km/uur-wegen zijn over het algemeen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 cm afstand, 80 km gereden mag worden.

Uit de ongevallenregistratie van de politie (BRON) blijkt dat 41% van de dodelijke verkeersongevallen in Nederland plaatsvindt op 60- en 80km/uur-wegen.  In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen is het volgens Veilig Verkeer Nederland belangrijk om te kiezen voor de politieke partijen die het beste voor hebben met het blijvend verhogen van de verkeersveiligheid. Uit een onderzoek in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 onder 1.000 kiesgerechtigden bleek dat 57% het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop gestemd wordt nadenkt over de verkeersveiligheid.

Snelheidshandhaving met een gerede subjectieve pakkans blijft nodig

Naast een geloofwaardige weginrichting is snelheidshandhaving een belangrijk middel om snelheden te reduceren. Snelheidshandhaving is de laatste jaren onder druk komen te staan waardoor de subjectieve pakkans is afgenomen. Innovaties zoals Intelligente snelheidsassistentie (ISA) heeft een groot effect op de rijsnelheid en dus op de verkeersveiligheid, waarbij het effect van een dwingende ISA, waarbij het voertuig niet harder kan dan de limiet, groter is dan dat van een waarschuwende ISA. Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor excessieve overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Dit terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80km/uur-wegen. Ook BOA’s zouden ingezet kunnen worden om een grotere subjectieve pakkans te creëren.  

Menselijk falen is de grootste oorzaak

Maar liefst 95% van alle verkeersongevallen ontstaan als gevolg van menselijk falen. Weggebruikers die het niet zo nauw nemen met de voorgeschreven maximum snelheid. Automobilisten rijden vaak harder dan de limiet, bijvoorbeeld omdat ze haast hebben, omdat ze het leuk vinden, omdat ze meerijden met de stroom, of zonder dat ze het in de gaten hebben. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat bijna een derde van de dodelijke ongevallen te maken heeft met een te hoge of een niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Van het totaal aantal van 8.1 miljoen verkeersboetes in 2022 werden er maar liefst 6.5 miljoen opgelegd voor te hard rijden.

Onveilige verkeerssituaties melden bij het VVN-Participatiepunt

Verkeerssituaties die door belanghebbenden als gevaarlijk worden ervaren kunnen altijd worden gemeld bij het VVN-Participatiepunt. Een online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen maken die zij ervaren in hun directe woonomgeving of daarbuiten. Om deze vervolgens op basis van advies van Veilig Verkeer Nederland in constructief overleg met melders en gemeente of provincie op te lossen.