Raadsbesluiten Bunschoten

0
60

Verrekening neveninkomsten bestuurders
In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief
dienende voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Om te bepalen of er sprake moet zijn
van een verrekening is aan alle politieke ambtsdragers gevraagd om hun gegevens aan te
leveren in het webportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Op basis van de ingevulde gegevens blijkt dat er geen verrekeningen dienen plaats te vinden.

Informatiepunt Digitale Overheid aanvraag 2023
Het college stemt in met de instandhouding van het Informatiepunt digitale overheid in de
Bibliotheek Bunschoten. Sinds 1 januari 2023 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Het
Informatiepunt digitale overheid (IDO) is er voor mensen die moeite hebben met de digitale
dienstverlening van de overheid en vragen hebben over het digitaal zaken regelen met de
overheid. Het college hecht belang aan het bevorderen en stimuleren van (digitale)
basisvaardigheden van inwoners. Aan de Bibliotheek Eemland wordt een subsidie verleend
voor de instandhouding van het IDO in de Bibliotheek Bunschoten
(€ 21.500 voor 2023).

Samenwerkingsovereenkomst werkgeversservicepunt regio Amersfoort
Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst werkgeversservicepunt Regio
Amersfoort.