Regiodeal Utrecht inzake tijdelijk wonen

0
300

Eind augustus heeft het Rijk besloten om 18 miljoen ter beschikking te stellen voor de
realisatie van 1500 flexwoningen in de regio Utrecht waarvan 1000 in de stad en 500 elders in
de provincie, dezogenaamde Regiodeal. In deze Regiodeal is onder meer opgenomen dat
gemeenten zicht kunnen aanmelden voor een subsidie voor tijdelijke flexwoningen.
Flexwoningen kunnen een snelle oplossing vormen voor onze starters en onze mensen met
een urgentieverklaring van de woonruimtecommissie. Maar ook voor de opgave die wij
hebben voor de huisvesting van statushouders (taakstelling).
Inmiddels is de Regiodeal uitgewerkt op papier met afspraken over de samenwerking tussen
de partijen met als doel de realisatie van de flexwoningen mogelijk te maken en te versnellen.
Door middel van subsidies, maar ook aan ondersteuning door het rijk en provincie bij
bijvoorbeeld herplaatsing.
Het college heeft ingestemd met de regiodeal en besloten om de commissie Ruimte hierover
te informeren.