zondag, februari 25, 2024

Over Eemland1

De rol van streekomroepen zal steeds belangrijker worden. Door de toenemende digitalisering en globalisering is er vanuit de gemeenschap steeds meer behoefte aan lokaal nieuws en lokale informatie. Juist in deze tijden van toenemende polarisatie en wantrouwen tegen overheden moet Eemland1 een bruggenbouwer zijn; wij hebben immers onze eigen expertise en kennis van de lokale gemeenschap. Een belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van traditionele media naar online media. Eemland1 gaat hierin mee en zal blijven investeren in digitale media zoals het verder uitbouwen van de website en de diverse sociale media. Dit biedt kansen om een groter publiek- jong en oud te bereiken en zo meer interactie te hebben met de lokale gemeenschappen. Eemland1 zal samenwerken met andere lokale organisaties, zoals gemeenten, culturele- en sportinstellingen. Op deze manier kunnen we een breder scala aan nieuws en informatie aanbieden en de lokale gemeenschap nog beter bedienen. Eemland1 wil een zichzelf bedruipende en onafhankelijke streekomroep zijn. Naast de betaalde krachten vormen de vrijwilligers een erg belangrijk onderdeel van Eemland1, juist omdat ze midden in de samenlevingen van onze dorpen staan. Het trainen, opleiden, coachen van onze vrijwilligers vormt een belangrijk onderdeel van de organisatie en staat in het teken van het aanreiken van journalistieke, technische en/of ondersteunende vaardigheden. Eemland1 is daardoor hét beginstation voor medewerkers / vrijwilligers waar het gaat om een loopbaan in de media. Tevens kunnen mensen die hun carrière achter de rug hebben, hun kennis, ervaring en vaardigheden ten dienste stellen van de gemeenschap. Visie De visie van Eemland1 bestaat uit vijf samenhangende bouwstenen die nodig zijn om bovenstaande doelen te realiseren. 1 Cross mediaal onafhankelijk communicatie platform zijn voor inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en overheid. Eemland1 biedt nieuws en achtergrondinformatie over thema’s die spelen in de dorpskernen, wijken en straten. Dit aanbod bestaat uit televisie, radio, internet (website & socials) en tekst-TV Eemland1 signaleert, registreert en informeert over zaken welke onderwerp van beleving, meningsvorming of besluitvorming zijn of geeft anderen daar de mogelijkheden toe. Voor de verschillende gemeentelijke overheden biedt Eemland1 een aanvulling op haar informatie- en communicatiemix richting inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen 2 Bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke cohesie van de gemeentes. Eemland1 staat op een (pro)actieve wijze midden in de samenleving van de streek. Die samenleving bestaat uit haar cultuurhistorische ontwikkeling, de tradities die hier uit zijn ontstaan, de voor de streek authentieke aspecten die zich laten zien in haar verschijningsvorm op alle zeven leefgebieden (wonen, werken, cultuur, sport, zorg, onderwijs en levensovertuiging). Op basis van die zeven leefgebieden zal Eemland1 haar programma’s bepalen voor Radio, TV en Socials. De voor de streekomroep verplichte PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) zal hierop toezien. 3 Continue ontwikkeling van de medewerker / vrijwilliger en de organisatie. Door uiteenlopende sociale en maatschappelijke ontwikkelingen wordt van de medewerker gevraagd zich continue te ontwikkelen, zich bij te scholen op journalistieke en technische vaardigheden. Eemland1 biedt onze medewerkers een samenhangend pakket leer-/werktrajecten aan. Hierbij kunnen mensen die hun arbeidsmatig leven achter de rug hebben een belangrijke rol spelen. Ook zal de rol van burgerjournalisten belangrijk zijn binnen Eemland1. Inwoners uit de streek worden gestimuleerd zelf de camera ter hand nemen middels verschillende projecten. De verschillende opleidingsvormen worden aan de ene kant ingekocht bij de NLPO en aan de andere kant worden stages en cursussen door de bestaande vrijwilligers mogelijk worden gemaakt. Eemland1 wil ook plaats geven aan stagiaires van relevante HBO- en MBO- opleidingen. Naast stagiaires van de school voor journalistiek krijgen ook leerlingen van MBO-opleidingen voor o.a. audio-, visuele- en mediavormgeving de ruimte om binnen onze organisatie ervaring op te doen. Met opleidingen voor voortgezet onderwijs wordt actief gezocht naar samenwerking waar het gaat over het geven van ruimte aan jongeren op tv en radio. De eerste stappen naar samenwerking met het Griftland zijn al gezet. 4 Duurzaamheid en betrouwbaarheid in berichtgeving, informatieoverdracht en samenwerking. Eemland1 levert een bijdrage aan een duurzame en betrouwbare ontwikkeling van een het media-aanbod voor de gemeente als geheel, de inwoners, overheid, verenigingen, instellingen en bedrijven. Het gaat dan om een media-aanbod die het resultaat is van onafhankelijke en actuele nieuwsgaring, gedegen onderzoek en objectieve achtergrondinformatie. Eemland1 gaat langdurige samenwerkingsvormen aan met uiteenlopende partijen. Zo is er inmiddels samenwerking met cultureel centrum De Paltz. Ook zijn de eerste stappen gezet naar samenwerking met lokale nieuwsorganisatie uit Amersfoort en Leusden; Nieuwsplein33. Het is de bedoeling van de NLPO dat Eemland1 en Nieuwsplein33 samenwerking gaan zoeken, aangezien zij beiden in dezelfde aangewezen streek vallen. 5 Creëren van een herkenbare cultuur. De filosofie van Eemland1 is terug te brengen tot de kernwaarde: relevantie. Deze waarde geeft richting aan de identiteit van Eemland1. Deze waarde staat voor een manier van werken, een wijze van berichtgeving en een wijze van omgaan met klanten en aansturing van de organisatie. Eemland1 wil door de programmering verbinding zoeken en bruggen bouwen tussen burgers onderling, burgers en overheid, bedrijven, verenigingen en instellingen. Samen en in samenspraak met elkaar geven we onze identiteit vorm en inhoud. Hierdoor wordt er een verbinding aangebracht tussen Eemland1 en Eemland-streek en haar inwoners. Eemland1 wil de stem van onze streek zijn. Hierdoor ontstaat een herkenbaar gevoel; Eemland1 is “van ons” , waarbij inclusiviteit en diversiteit van groot belang zijn voor onze streek. Eemland1 is lid van de “Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen” (NLPO), de brancheorganisatie van lokale en streekomroepen.